«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn»

Tynset barneskole har sterkt fokus på samarbeidet skole - hjem. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø både på trinnet og på skolen.

Like viktig som samarbeidet skole – hjem, er samarbeidet som hjemmene har med hverandre. Forskningen viser at der foreldrene kjenner hverandre og jobber sammen om hverandres barn, blir det faglige og sosiale miljøet aller best.

På denne siden vil dere finne oppdatert og aktuelt stoff med tanke på samarbeidet skole-hjem og samarbeidet mellom hjemmene.

FAU og samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget - skoleåret 2021/2022

Kuldegrenser

Handlingsplan for FAU: FAU ved Tynset Barneskole er ansvarlig for at det etableres sosiale treffpunkt for elever og foreldre utenfor skoletid. Denne handlingsplanen skal bidra til at dette kan gjennomføres på en strukturert måte uten bruk av for mye ressurser. Dette dokumentet bør gjennomgås ved slutten av hvert skoleår, og samtidig oppdateres med erfaringer man har gjort i løpet skoleåret som har gått. På den måten vil planen kontinuerlig være oppdatert, og erfaringer bli videreført fra år til år selv om foreldrerepresentantene skiftes ut. 

Retningslinjer for bursdagsfeiringer: FAU har nedfelt retningslinjer for hvordan det er ønskelig at bursdagsfeiring skal gjennomføres for elever ved Tynset Barneskole.