Informasjon om skole uke 21

null

Informasjon om skole uke 21

I skrivende stund vet vi ikke hvordan skolehverdagen vil bli over pinse, men vi har lagt planer for mange ulike eventualiteter. Her skisseres tre ulike scenarier som vi ser for oss, og hvordan vi vil legge til rette på best mulig måte med skole og SFO.

Scenario 1 – gult nivå (minst sannsynlig slik vi ser det)
Da er vi tilbake til en skolehverdag slik vi hadde det før nedstengingen i forrige uke. Det vil si at ett trinn er en kohort og kan leke og lære sammen som en enhet.

Scenario 2 – fortsatt hjemmeskole på alle trinn slik det er i dag
Vi vil fortsette å legge til rette for best mulig hjemmeskole med digitale-, praktiske-, fysiske- og teoretiske læringsaktiviteter i et omfang som i dag og ved hjemmeskoleperioden i fjor vår. Kontaktlærere skal ha minst to samtaler med den enkelte elev/foresatte på telefon eller over videomøte pr uke. Dette kommer i tillegg til eventuelle felles videomøter med hele klassen eller en gruppe av elever.

Scenario 3 – rødt nivå med kombinert hjemmeskole og oppmøte på skolen
Dersom vi i løpet av pinsehelgen får beskjed om at Tynset barneskole er på rødt nivå har vi lagt følgende plan.
• Alle elever på 1.-4.trinn skal ha oppmøte på skolen hver dag. 1.-2.trinn har fri på onsdager som vanlig.

• 5.-7.trinn vil måtte ha en kombinasjon av hjemmeskole og ordinært oppmøte på skolen i et omfang av to hjemmeskoledager og en ordinær skoledag i løpet av tre påfølgende dager. I praksis betyr det at:
- 5.trinn har oppmøte på skolen dag 1 (tirsdag 25/5), mens 6.-7.trinn har hjemmeskoledag.
- 6.trinn har oppmøte på skolen dag 2 (onsdag 26/5), mens 5.trinn og 7.trinn har hjemmeskole
- 7.trinn har oppmøte på skolen dag 3 (torsdag 27/5), mens 5.-6.trinn har hjemmeskole

• Vi kjører deretter samme periodisering á 3 dager så lenge vi er på rødt nivå. Vi starter også med 5.trinn på skolen første dag uavhengig av når første dag på rødt nivå blir.

• Det er ønskelig at elever som ikke skal på SFO ikke møter på skolen før tidligst kl. 08.45. Mange elever er ofte her tidlig på morgenen og leker seg med andre, spiller fotball eller sykler/sparkesykler sammen i skolegården noe som er veldig bra, men i en periode der vi er på rødt nivå ønsker vi å unngå dette i størst mulig grad.

• Alle elever vil bli delt opp i mindre faste kohorter på rundt 15 elever. De samme kohortene vil bli opprettholdt i SFO-tiden for 1.-2.trinn. På 3.-4.trinn vil vi slå sammen elevene slik at det blir en 3.trinnskohort og en 4.trinnskohort på SFO.

• Kohorten vil få tildelt sitt faste rom, med faste garderobeplasser, faste toaletter og faste uteområder for lek i friminuttene. Vi har laget et system som gjør at det vil bli minimalt med kontakt mellom de ulike trinnene inne på skolen.

• Dere vil få beskjed fra kontaktlærer hvor elevene skal møte første skoledag på rødt nivå. Der skal de oppholde seg til de blir hentet av lærer og sluset inn på skolen gjennom riktig inngang og garderobe.

• Vi ønsker ingen foresatte eller andre voksne inn på skolen i perioden med rødt nivå.

• Elever som er i karantene, vil få tilbud om hjemmeskole i den perioden de er i karantene. Det vil være en ny øvelse for oss å drifte en eventuell hjemmeskole samtidig som vi skal ha ordinær skole med oppmøte. Det kan føre til et noe begrenset hjemmeskoletilbud for disse elevene en periode, men vi skal gjøre så godt vi klarer.

Spesielt for SFO ved rødt nivå
For å kunne overholde de strenge restriksjonene med smittevern på rødt nivå ser vi oss nødt til å innskrenke noe på åpningstiden på SFO i denne perioden.
• Åpningstiden vil da være fra kl. 07.45 – 15.45

- Ved SFO på morgenen første dag etter åpning der elevene ikke har oversikt over hvilken inngang og rom kohorten de tilhører skal benytte, ønsker vi at dere leverer eleven ved inngangen til SFO. Der vil dere bli møtt av en voksen som vil ta med seg eleven til sin kohort.
- Etter første dag er det ønskelig at elevene leveres/går til sin kohorts inngang når de skal på SFO om morgenen.
- Det vil ikke bli laget og servert mat på SFO den perioden vi er på rødt. Det bes derfor om at elevene har med seg matpakke.

Skoleskyss
Vi har fått informasjon om at skoleskyss vil gå som før, men med noe begrenset kapasitet. Barn over 12 år anbefales å benytte munnbind på buss. Vi oppfordrer også om å benytte alternativ skyss om mulig. Det er da viktig at det ikke blir samlet elever fra ulike kohorter i en bil som transporteres til skolen, så lenge elevene ikke er fra samme familie.

Besøk og lek på fritiden
Selv om elevene nå begynner å komme ut av karantene er det klare anbefalinger om å fremdeles være restriktiv med besøk og lek utenfor egen kohort i skolen. Dette er ikke noe skolen kan pålegge, men er en anbefaling fra oss. Lek mellom elever fra ulike kohorter bør i all hovedsak foregå utendørs.

Hvilket scenario som blir virkeligheten i neste uke får ikke skolen vite før lørdag eller søndag. Det vil derfor komme et kort varsel til foresatte i løpet av pinsehelgen om hva som vil gjelde fra og med tirsdag 25.mai. Vi er uansett utfall så godt forberedt på situasjonen som vi klarer å være med det utgangspunktet vi har pr i dag.
Ønsker alle en riktig god pinsehelg, og så håper vi at vi kan åpne dørene for elever og ansatte her på tirsdag.

Til forsiden